Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy iż, Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w związku z wysyłaniem informacji zwrotnych oraz zamówionych ofert jest Koci detektyw Anna Celińska-Mysław z siedzibą w Warszawie, ul Jarosława Dąbrowskiego 81/40 (tel.: +48 600 398 220). Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Koci detektyw Anna Celińska-Mysław .

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA:

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

  1. realizacji usługi pet sitting-u
  2. archiwalnym oraz księgowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z czynnościami Administratora lub Użytkownika oraz obrony przed roszczeniami.

PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

  1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli tak, jest uprawniona do uzyskania dostępu do informacji na temat celu przetwarzania, odbiorcach danych osobowych, źródle danych, okresie przechowywania danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu itp. a także uzyskania kopii danych.
  2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  3. Prawo do usunięcia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, w przypadkach określonych w art. 17 RODO.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli kwestionuje prawidłowość danych, lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych (do czasu stwierdzenia, czy nadrzędne są prawa po stronie Administratora, czy osoby, której dane dotyczą).
  5. Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi w celu przesłania tych danych innemu Administratorowi.
  6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowym na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą następuje na wniosek przesłany przez Użytkownika na adres annacm@kocidetektyw.com.pl lub dostarczony do siedziby Administratora. Koci Detektyw rozpatrzy przesłany wniosek i prześle odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo poinformować Użytkownika o konieczności przedłużenia wyżej wymienionego terminu z uwagi na skomplikowany charakter żądania, lub liczbę żądań.

Jeżeli Koci Detektyw stwierdzi, że nie ma podstaw do uwzględnienia zgłoszonego żądania, powiadomi osobę zgłaszającą żądanie o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania. W takiej sytuacji Administrator poinformuje również o przyczynie niepodjęcia działań, możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

W ramach praw wynikających z RODO Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas umowy oraz 6 miesięcy po jej wygaśnięciu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress